Äktenskapsskillnad – Skilsmässa

Vad är skillnaden mellan äktenskaps-
skillnad och skilsmässa?

Behöver man hjälp av en advokat vid en skilsmässa eller äktenskapsskillnad?

Äktenskapsskillnad är samma sak som skilsmässa i dagligt tal det vill säga ett äktenskaps upplösning genom att makarna separerar och skiljer sig.

Äkta makar måste ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten för att upplösa äktenskapet.

Ansökan måste utformas utifrån huruvida makarna är överens eller ej. I vissa fall meddelar tingsrätten att betänketid skall löpa under sex månader. Detta är fallet då paret har gemensamma barn under sexton års ålder eller då ena maken ej vill skiljas.

I målet angående skilsmässa kan också frågor angående kvarsittningsrätt, underhållsbidrag till barn, vårdnad om barn, umgänge med barn samt bodelning uppkomma. Vid dessa frågor är det mycket fördelaktigt att ta hjälp av en advokat som är van vid skilsmässor/ äktenskapsskillnad.

Kvarsittningsrätt är då den ena maken ansöker hos domstol om nyttjanderätten till bostaden fram till dess att bodelning har skett. Ansökan ställs till tingsrätten och sökanden får då motivera varför han eller hon har störst behov av att få bo kvar till dess bodelning skett.

Underhållsbidrag till barn gäller den underhållskyldighet föräldrar har för sina barn till dess att barnet fyllt 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Vårdnad om barn gäller vem som behåller vårdnaden av barnen vid en separation. En vårdnadshavare har att ta ansvar för barnets personliga förhållanden och se till att barnets behov skall bli tillgodosedda.

Umgänge med barn avser vilken rätt barnet har till umgänge med den förälder den inte bor hos.

Bodelning avser egendomens fördelning vid skilsmässa där huvudregeln är att makarnas giftorättsgods delas efter avräkning för skulder.

Advokatbyrån Therese Karlberg AB är belägen i Stockholm (Bromma) men kan åta sig ärenden i hela landet.

Vill du veta mer om andra rättsfrågor som kan handläggas vid skilsmässor/äktenskapsskillnader där en advokat eller jurist kan tillvarata dina rättigheter kan du läsa mer under följande rubriker.