Bodelning

Bodelning

Såväl makar som sambor kan vid en separation begära bodelning. Bodelning mellan makar kan ske under bestående äktenskap, vid äktenskapsskillnad eller vid den ena makens frånfälle. Vid bodelning delas makarnas giftorättsgods efter avräkning för skulder.

Vid dödsfall behöver bodelning inte ske om den avlidne och den kvarvarande maken endast har gemensamma barn och inget testamente är skrivet.

När sambor separerar kan bodelning ske om någon av samborna begär det. Vid bodelning delas parternas gemensamt anskaffade bostad och bohag efter avräkning för skulder.

Om parterna inte kommer överens kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Bodelning genomförs tvångsvis.