Barnsboende

Barnsboende

Vårdnad efter föräldrarnas skilsmässa
Vem behåller vårdnaden av barnen vid en separation? Barn behöver omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Vårdnaden om barnet har föräldrarna gemensamt under äktenskapet. Efter en skilsmässa kan båda föräldrarna vara vårdnadshavare eller endast en av dem. Tingsrätten kan utse två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden kvarstår till dess barnet fyllt 18 år.

Att vara vårdnadshavare innebär att ta ansvar för barnets personliga förhållanden och se till att barnets behov skall bli tillgodosedda. Vårdnadshavaren har även ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling, och övriga omständigheter. I vårdnaden ingår även att bevaka att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavare vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Umgänge med barn efter en separation
Barnet har rätt till umgänge med den förälder den inte bor hos. Ansvaret för att barnet erhåller umgänge med den andre föräldern vilar på bägge föräldrarna. Även särskilt förordnade vårdnadshavare har ett sådant ansvar.

Vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med personer som står barnet nära. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall umgås med en förälder som det inte bor tillsammans med skall den andre föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget om inte särskilda skäl talar mot det. Vid umgänge mellan barn och förälder som inte är vårdnadshavare eller umgänge med någon annan person som står barnet nära skall upplysningar lämnas av vårdnadshavaren för att umgänget skall främjas.

Barns boende efter en skilsmässa
Om barnet står under vårdnad av bägge föräldrarna, får rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna barnet skall bo hos. I alla tvister när det gäller vårdnad, boende eller umgänge skall rätten se till barnets bästa. Det är barnet som är i centrum ej föräldrarna. Föräldrar kan skriftligen avtala om boende. Avtalet blir giltigt om Socialnämnden godkänner avtalet.