Länkar

Länkar

Sveriges advokatsamfund

Tillhandahåller information om advokater och de etiska regler som advokater är skyldiga att iaktta i sitt arbete.
www.advokatsamfundet.se

Myndigheter inom rättsväsendet

 

Sveriges domstolar

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. Sveriges Domstolar omfattar de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna och domstolsverket.
www.domstol.se

Rättshjälpsmyndigheten

Ger information om vilka förutsättningar som måste föreligga för att du skall beviljas ekonomisk hjälp i situationer när du behöver ta hjälp av en advokat.
www.rattshjalp.se

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå tar fram den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.
www.bra.se

Brottsoffermyndigheten

Om den som begått ett brott saknar förmåga att betala skadestånd eller om gärningsmannen är okänd och om det inte finns någon försäkring som täcker skadorna kan offret ha rätt till brottsskadeersättning av statliga medel. Brottsoffermyndigheten beslutar om sådan ersättning, har ansvar för Brottsofferfonden och är kunskapscentrum i brottsofferfrågor.
www.brottsoffermyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning. Myndighetens uppgift är att förebygga, upptäcka, förhindra, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Verksamheten riktas både mot den grova ekonomiska brottsligheten och mot den så kallade vardagsbrottsligheten.
www.ekobrottsmyndigheten.se

Kriminalvården

Kriminalvården omfattar frivård, häkte och fängelse. Frivården ansvarar för straff där gärningsmannen inte blir frihetsberövad, till exempel vid skyddstillsyn. Häktena ansvarar för brottsmisstänkta personer och fängelserna för dem som döms till frihetsberövande straff.
www.kriminalvarden.se

Polisen

Polisen förebygger brott, övervakar den allmänna ordningen och säkerheten, bedriver spaningar och gör brottsutredningar. På polisens webbplats hittar du information om hur polisen arbetar. Det finns också rapporter, dokument, blanketter, nyheter samt kontaktuppgifter till alla polismyndigheter i Sverige.
www.polisen.se

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket är en myndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi- och rättsgenetik.
www.rmv.se

Åklagarmyndigheten

Åklagarens uppgift är att leda förundersökningen av ett brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen.
www.aklagare.se